13.01.2019

V roku 2018 sa na Slovensku vyrobilio vyše milión áut – a čo ďalej?

Štyri automobilky vyprodukovali doteraz najviac vozidiel v histórii Slovenska.

Výroba v automobilových závodoch Volkswagen Slovakia, Kia Motors Slovakia, PSA Group Slovakia a Jaguar Land Rover dosiahla spolu podľa predbežných výsledkov viac ako 1 080 000 vozidiel, čo je najvyššie číslo v histórii Slovenska.

Podiel výroby automobilov na celkovej priemyselnej produkcii na Slovensku dosiahol 46,8% a automobilový priemysel sa na priemyselnom exporte Slovenska podieľal 35%. Už niekoľko rokov Slovensko vedie svetový rebríček v počte vyrobených automobilov na 1 000 obyvateľov. V roku 2018 si prvenstvo udržalo počtom 198 vozidiel.

„Minulý rok bol pre Slovensko v oblasti výroby áut mimoriadne úspešný. To nás veľmi teší“, povedal na tlačovej konferencii Alexander Matušek prezident Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej republiky (ZAP).

Automobilový priemysel však čakajú v krátkom čase už v blízkej budúcnosti významné zmeny. Preto bude tento rok mimoriadne náročný. „Ak chceme uspieť, je potrebné vytvoriť všetky podmienky na to, aby sme dokázali zvládnuť nové výzvy,“ dodal Matušek.

Na Slovensku sa síce vyrába najviac áut na  1000 obyvateľov v celej Európe, ale prevažnú väčšinu zatiaľ tvoria autá s klasickým spaľovacím motorom.

Budúcnosť je však elektrická. Aj keď je to momentálne slepá ulička, do ktorej nás ženú politici svojimi nariadeniami o znižovanie emisií. Lebo kým nebude elektrická energia vyrábaná čistým spôsobom, ale v hnedouhoľných elektrárňach, ktoré spolu so železiarskymi podnikmi a hutami produkujú najviac emisií, budeme zbytočne hovoriť o bezemisných autách. V mieste spotreby áno, ale ich uhlíková stopa od výroby po konečnú recykláciu batérií po skončení životnosti sa ničím neodlišujú od áut so spaľovaním fosílnych palív. Dokonca sú na tom v mnohých prípadoch horšie.

Keďže aj výrobcov nútia politické rozhodnutia do nelogických riešení, budú postupne musieť začať vyrábať elektrické autá všetky štyri závody na Slovensku. To prinesie potrebu menšieho počtu zamestnancov, lebo elektrické autá sú konštrukčne aj výrobne jednoduchšie. Musíme sa teda uchádzať aj o továrne na výrobu batérií. Pritom všade potrebujeme vysokokvalifikovanú pracovnú silu. Najlepšie mozgy nám utekajú do zahraničia, kde ich vedia zaplatiť. Našim závodom chýbajú správni absolventi vysokých škôl, aby mohli vzniknúť aj u nás výskumné a vývojové centrá, nielen výroba.  Problémom je nízka aplikačná úroveň vysokých škôl, ktoré neprodukujú potrebné profesie.

To sú existujúce bariéry ďalšieho napredovania a zachovania konkurencieschopnosti našich podnikov. Predstavitelia ZAP o nich rokovali s predsedom vlády a príslušnými ministrami. Výsledkom bolo uznesenie, ktoré riešilo otázky dostupnosti kvalifikovanej pracovnej sily a opatrenia v systéme duálneho vzdelávania. Medzi úspechy minulého roka možno zaradiť vstup Asociácie zamestnávateľských zväzov (APZ) do Hospodárskej a sociálnej rady (HSR), čím sa ZAP SR ako člen APZ stal relevantným partnerom sociálneho dialógu. Zväz automobilového priemyslu SR sa aktívne podieľal aj na príprave stratégií hospodárskej politiky,  životného prostredia, rozvoja elektromobility či na príprave rozvoja aplikovaného výskumu a inovácií. ZAP SR aktívne participoval aj pri otvorení trhu práce pre pracovníkov z tretích krajín, na zvýšení mobility pracovnej sily či pri rekvalifikačných projektoch. Posun nastal aj v projekte duálneho vzdelávania a pozitívna je aj akreditácia študijného odboru „Profesijný bakalár.“ Okrem toho  v rámci propagácie technického a prírodovedného vzdelávania zväz realizoval Automobil Junior Akadémiu a pokračoval v projekte SPICE a udeľovaní ceny ZAP SR za najlepšiu diplomovú prácu.

V minulom roku sa nepodarilo prerokovať všetko, čo je potrebné. Mnoho úloh zostáva riešiť, ale hlavne vyriešiť, lebo čas beží a konkurencia aj v našom geografickom okolí je čoraz silnejšia. Rok 2019 preto považujú v ZAP-e za rok príprav na budúce zmeny. „Aj v roku 2019 budeme pokračovať v definovaní bariér a potrieb ďalšieho  rozvoja automobilového priemyslu a budeme žiadať vládu o aktívny dialóg“ hovorí Alexander Matušek

Aby sa zabezpečila konkurencieschopnosť automobilového priemyslu, treba odstrániť nestabilitu a slabú predvídateľnosť podnikateľského prostredia a zabrániť rýchlemu a nepredvídateľnému nárastu nákladov zamestnávateľov. Problémom zostáva aj nízka úroveň výskumno-vývojových aktivít,  nedostatočný rozvoj systému spolupráce akademickej obce a priemyslu pri aplikovanej vede, výskume a inováciách. Nízka je aj úroveň rozvoja mobility na báze alternatívnych pohonov a prípravy na nové formy mobility.

„Jedna vec sú naše ambície, druhou vecou je kondícia, teda naša miera pripravenosti na prichádzajúce zmeny v súvislosti s príchodom elektromobility,“ dopĺňa Alexander Matušek. „ Musíme sa pripraviť na predpokladané zníženie zamestnanosti, nutnosť transformácie dodávateľskej základne, nové smerovanie aktivít pri získavaní a podpore investícií, na potrebu rekvalifikácie súčasných zamestnancov a na nevyhnutnosť  novej štruktúry a kvality absolventov škôl z pohľadu potrieb priemyslu. Ak om nepostavíme pevné základy už v tomto roku, môže to ohroziť budúcu konkurencieschopnosť automobilového priemyslu na Slovensku.“

Registrácia vozidiel

Registrácie nových osobných áut dosiahli vysoké čísla aj v roku 2018 – za celý rok to bolo 98 080 osobných vozidiel, čo predstavuje oproti roku 2017 nárast o 1 995 vozidiel a 2,08%. Celkový trh s novými vozidlami narástol medziročne o 3 586 vozidiel na celkovo 111 865 vozidiel. Najviac nových automobilov bolo registrovaných v Bratislavskom kraji, najmenej v Trenčianskom kraji.  Na Slovensku sa v minulom roku zaregistrovalo aj 71 541 individuálne dovezených vozidiel. Podiel nových vozidiel na celkových registráciách tak dosiahol 57% percent.

V roku 2018 sa oproti predošlému rok opäť zhoršila veková štruktúra individuálne dovezených vozidiel, čo má negatívny vplyv na emisie z dopravy, životné prostredie a bezpečnosť na cestách. ZAP SR bude pokračovať v tlaku na zmenu registračných poplatkov, ktoré budú v súlade s trendom ochrany ovzdušia. Zároveň sa tak budú minimalizovať riziká, že sa Slovensko stane vrakoviskom Európy.

Mnoho ďalších informácií ja na fotografiách v galérii.


AUTOR: © Zoznam/Jozef Vydra

Komentáre k článku