21.07.2019

Myslíte si, že žabky môžu byť za volantom?

Teraz nejde o mladé vodičky s ešte nezaschnutým atramentom na vodičskom preukaze.

Reč je o správnej obuvi, ktorú máte – a v niektorých prípadoch (štátoch) musíte mať počas šoférovania. Mnohí vodiči si to neuvedomujú, ale v mnohých prípadoch riskujú nielen pokutu. Český ÚAMK prináša informácie, kde v Európe ich zákon zakazuje.

Zoznam príčin, ktoré môžu zapríčiniť dopravnú nehodu je dlhokánsky. Preto majú experti ÚAMK názor, že určite nie je dôvod ich ešte rozširovať napríklad o nevhodné obutie vodiča. Z Čiech je známy prípad, keď žena neubrzdila vozidlo, lebo sa po lyžovaní neprezula a išla za volant v „lyžiarkach“. Polícia už riešila aj nehody, keď boli príčinou nehôd vysoké dámske podpätky, alebo naopak „žabky“. ÚAMK zisťoval, čo o takomto prípade hovoria predpisy nielen v ČR, ale aj v 12 krajinách Európy.

V Českej republike, ani na Slovensku žiadny predpis neprikazuje, ako máme byť obutí, ak si sadáme za volant vozidla. Nie je to však ale tak celkom pravda, lebo predpisy o bezpečnosti práce jasne uvádzajú, že na výkon konkrétnej profesie musí pracovník používať konkrétne na to určený odev, obutie a prípadne ochranné pomôcky.

Už z toho jasne vyplýva, že na výkon povolania profesionálneho vodiča má vodič používať tiež vhodné obutie. Asi súhlasíte, že žabky, alebo topánky bez päty tým nie sú. Navyše zamestnávateľ môže presne určiť, aká musí byť správna obuv a v takom prípade obuté žabky znamenajú porušenie všeobecných aj vnútropodnikových predpisov. Môže to platiť nielen pre vodičov nákladných vozidiel, pracovných strojov, ale aj osobných firemných automobilov. Následky? Ak sa preukáže zavinenie, podkĺznutie nohy v letnej obuvi a podobne, môže nasledovať krátenie poistného a ďalšie postihy zo strany firmy.

Podobne môže niesť následky za použitie nevhodnej obuvi aj vodič po zistení polície v Bosne a Hercegovine. Obdobne to platí v Maďarsku. Dánske dopravné predpisy otázku riešia takto: Platí všeobecné pravidlo, že vodič musí byť schopný bezpečne ovládať vozidlo. Či je bezpečné ísť napríklad naboso, môže na mieste zhodnotiť polície. Obdobné znenie nájdete aj vo fínskych predpisoch.

Automotoklub v Taliansku upozorňuje na ďalší fakt. V prípade dopravnej nehody môže motorista niesť nepríjemné následky, najmä ak ide o poistenie. Ak polícia uvedie ako príčinu absenciu obuvi, alebo jej nevhodnosť, poisťovňa, po zaplatení spôsobenej škody, môže vymáhať po motoristovi náhradu za nedodržanie Kódexu ciest. Ten v článkoch 140 a 141 hovorí o tom, že motorista musí byť schopný vykonať všetky úkony a nevyhnutné manévre, vrátane „včasného zastavenia vozidlá v medziach svojho zorného poľa a pred akoukoľvek predvídateľnú prekážkou“. Ak to v nevhodnej obuvi nezvládne...

Obdobne je to v Holandsku. V zákone o cestnej premávke sú dva články (čl. 5 a 6.), na základe ktorých je zakázané sa správať takým spôsobom, že by ich následkom mohli byť ostatní účastníci dopravy ohrozeniu alebo obmedzení. A ďalej: zákon zakazuje účastníkom cestnej premávky správať sa takým spôsobom, že by bola ich vinou spôsobená dopravná nehoda.

Nórsko pozná podobnú formuláciu. Podľa §3 cestného zákona musí byť každý: „ohľaduplný, pozorný a opatrný, aby neohrozil alebo nespôsobil inému ujmu“. Švajčiarsky cestný zákon (článok 31) uvádza, že vodič musí vozidlo zvládnuť tak, aby v prípade nebezpečenstva vhodne reagoval. Zástupca švajčiarskej automotoklubu potom dodáva, že ak ste bosí, ťažko môžete vyvinúť rovnako silný tlak na brzdový pedál, ako v topánke.

Slovinsko má v článku 35 cestného zákona nasledujúce ustanovenie: „vodiči nesmú používať zariadenie, ktoré by znížilo ich sluchové alebo zrakové vnímanie alebo schopnosť viesť vozidlo“. Zlý typ topánky podľa miestneho automotoklubu a slovinskej polície znižuje schopnosť viesť vozidlo. Finálne rozhodnutie je ponechané na policajtoch.

Naopak v Luxembursku sa nepredpokladá ani poistné krátenia. Niečo iné platí pre cudzincov, ich prípad rieši materská poisťovňa.

Rakúsky automotoklub v tejto súvislosti pripomína verdikt Vyššieho krajského súdu v Innsbrucku z roku 2012, kedy sa prejednával prípad cestujúceho na motorke, ktorý si podľa vyjadrenia sudcu spôsobil zranenie sám preto, že nemal topánky.

Na záver prehľadu, ktorý vypracoval ÚAMK v spolupráci s ostatnými partnermi, potom uvedieme jednoznačný prístup Španielska. Jeho cestný zákon hneď v troch článkoch (3.1, ďalej 17.1., A 18.1) hovorí o povinnostiach vodiča byť plne schopný riadiť vozidlo, reagovať na neočakávané situácie a zabrániť možnému ohrozeniu účastníkov premávky. To podľa španielskych predpisov nie je možné bez vhodnej obuvi. A preto je v Španielsku nezákonné jazdiť v žabkách, alebo naboso. Polícia za porušenie zákona môže uložiť pokutu až do výšky 80 €.

Aký je na záver názor odborníkov ÚAMK? Najprv pohľad do kokpitov pretekárskych vozidiel – každý jazdec má špeciálne pevné topánky s tenkou podrážkou a guľatým zakončením päty...

Aj keď nie sme pretekári, ovládanie auta v obuvi je celkom iní, ako v šľapkách – žabkách, či dokonca naboso. Vtedy nemusíme vyvinúť napríklad dostatočný tlak na brzdový pedál. Na trhu je dostatok vhodnej a pevné obuvi aj na leto, ktorú si môžu vodiči vybrať a v pohodlí absolvovať aj chystanú cestu na dovolenku. Prečo teda riskovať? Je na to nejaký dôvod?


AUTOR: © Zoznam/Jozef Vydra
ZDROJ: ÚAMK ČR

Komentáre k článku