13.11.2012

Vodičské preukazy s novými pravidlami

Neuplynul dlhý čas od posledných zmien vo vydávaní vodičských preukazov a už sú v platnosti nové pravidlá. Platia od 19. januára 2013.

Vodičské preukazy na neobmedzený čas už nebudú! "Vodičský" nebudete mať raz a navždy. Platnosť vydaných po 19. januári 2013 sa mení na dobu určitú. Preukazy pre skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, BE a T budú platiť 15 rokov. Vodičské preukazy pre skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE budú mať životnosť len tretinovú, teda 5 rokov. Aj doterajšie vodičské preukazy budú platiť obmedzený čas:

- vodičské preukazy vydané od 1. januára 1993 do 30. apríla 2004 platia do 31. 12. 2023
- vodičské preukazy vydané od 1. mája 2004 do 18. januára 2013 platia do 31. 12. 2032

Toto nariadenie je podľa ustanovení Smernice Európskeho parlamentu a Rady Európy 2006/126/ES z 20. decembra 2006 o vodičských preukazoch a zasiahne aj do vekového obmedzenia platnosti. Vodičské preukazy pre držiteľov nad 63 rokov síce budú platiť 5 rokov, no nebudú už potrebovať nosiť so sebou lekárske potvrdenie, ako doteraz. Vodiči, ktorí dosiahnu tento vek, budú ale potrebovať k výmene preukázať spôsobilosť potvrdenú lekárskym vyšetrením.

Na motocykel od 24 rokov

Zmeny sa týkajú aj žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia skupiny A, D a DE. Minimálny vek pre tieto skupiny sa zvyšuje zo súčasných 21 na 24 rokov. Ide o budúcich vodičov motocyklov, ktoré majú konštrukčnú rýchlosť vyššiu ako 45 km/h alebo ich objem motora je väčší ako 50 cm3. Zmena veku platí aj pre žiadateľov o vodičské oprávnenie na vedenie motorového vozidla určeného pre prepravu osôb, ktoré má okrem vodiča viac ako osem miest na sedenie.

U žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia skupiny C a CE sa minimálny vek zvyšuje z 18 na 21 rokov. Zmena sa týka teda záujemcov o vodičský preukaz na vozidlá ťažšie ako 3,5 tony a na súpravy týchto vozidiel s prípojným vozidlom presahujúcim najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť 750 kg.

Po starom, či po novom?

Ak ste si do 19. januára 2013 (trocha netradičný termín, lebo tento deň je sobota...) spravili vodičské oprávnenie na veľkú motorku, kamión, alebo veľký autobus podľa súčasných pravidiel, zmena hraničného veku podľa nových predpisov nebude znamenať neplatnosť vášho vodičského preukazu. A keď ste kurz začali pred 19. januárom 2013 a nebudete podľa nových pravidiel spĺňať podmienku minimálneho veku, vodičské oprávnenie pre skupiny A, C, CE, D a DE môže byť udelené len osobám, ktoré už dovŕšili vek predpísaný novou smernicou.

Aspoň malou náplasťou na všetky tieto informácie nech je tá posledná – pozitívna: je to zníženie administratívneho poplatku za výmenu vodičského preukazu. Prakticky od dnes bude namiesto 6,50 stáť výmena len 3 eurá.

Platnosť vodičských preukazov jednotlivých skupín

• Platnosť vodičského preukazu vydaného po 19.01.2013 pre skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, BE a T je 15 rokov; najviac však do dovŕšenia veku 65 rokov.
• Platnosť vodičského preukazu vydaného po 19.01.2013 pre skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE je 5 rokov; najviac však do dovŕšenia veku 65 rokov.
• Platnosť vodičského preukazu osoby staršej ako 63 rokov je päť rokov, ak predloží platný doklad o zdravotnej spôsobilosti.

Vodičák môže byť aj čiastočne neplatný

Doklad môže byť po novom neplatný nielen ako celok, ale aj čiastočne. Ak pre niektorú zo skupín vozidiel vyprší termín uvedený na vodičáku, ten prestáva byť platný len pre danú skupinu.

Napríklad ak vám vyprší platnosť vodičáku pre skupinu B, auto šoférovať nemôžete. Môže vám však stále platiť skupina A, a tak budete môcť riadiť motorku.

Doklad o zdravotnej a psychickej spôsobilosti

• Pravidelným psychologickým vyšetreniam každých päť rokov a po dosiahnutí veku 65 rokov každé dva roky sú povinní podrobiť sa:
a) vodiči, ktorí vedú motorové vozidlo skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE,
b) vodiči, ktorí vedú vozidlo s právom prednostnej jazdy, motorové vozidlo využívané na prepravu nebezpečných vecí, motorové vozidlo využívané na zasielateľstvo a taxislužbu a na poskytovanie poštových služieb.
• Držitelia vodičských preukazov vydaných pred 19. januárom 2013, ktorí vedú motorové vozidlo skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE, sú povinní mať pri vedení motorového vozidla pri sebe doklad o zdravotnej spôsobilosti a doklad o psychickej spôsobilosti. Na výzvu policajta sú povinní takým dokladom sa preukázať. Doklady nesmú byť staršie ako päť rokov.
• Vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičských preukazov vydaných pred 19. januárom 2013, sú povinní podrobiť sa pravidelnej lekárskej prehliadke najskôr dva mesiace pred dosiahnutím veku 65 rokov a najneskôr do dvoch mesiacov po dosiahnutí veku 65 rokov. A následne každých päť rokov. Títo vodiči sú povinní mať pri vedení motorového vozidla pri sebe doklad o zdravotnej spôsobilosti nie starší ako päť rokov. Na výzvu policajta sú povinní takým dokladom sa preukázať.

Už sme to raz zažili

Vtedy však boli pohnútky trocha iné - bola to roztrieštenosť v platnosti vtedy viacerých rôznych dokladov, pričom v mnohých prípadoch boli signované ešte ako doklady ČSSR, alebo ČSFR. Na koci roka 2002 sa ukončila platnosť vtedy štyroch rôznych vodičkých preukazov. Dňom 1. apríla 1997 totiž nadobudol účinnosť zákon NR SR č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, podľa ktorého v zmysle § 129 ods. 2 zostávali vodičské preukazy vydané do 31. decembra 1992 v platnosti do 31. decembra 2002. Boli to tieto vodičské preukazy:

  1. modré, vydávané v podobe knižôčky do roku 1963
  2. trojdielne s ružovým plastovým obalom, série BA a BB, vydávané od roku 1964 do roku 1987
  3. kartičkové, nezatavené do termoplastickej fólie, séria BD, vydávané od roku 1987 do roku 1991
  4. kartičkové, zatavené do termoplastickej fólie, séria BE, vydávané od roku 1991 do roku 1992
 
 
Jozef Vydra
ZDROJ: Ministerstvo vnútra SR

Komentáre k článku