23.02.2021

Bratislava plánuje nové trate pre trolejbusy

Mesto Bratislava chce rozšíriť a modernizovať trolejbusové trate.

Chce tak skvalitniť a zefektívniť prevádzku MHD v dotknutých lokalitách a zároveň znížiť environmentálny dosah z dopravy. Projekty, s ktorými sa uchádza o finančné zdroje z Európskej únie, sa týkajú trate autobusová stanica- nová budova Slovenského národného divadla (SND), Bulharská-Galvaniho, Hlavná stanica-Patrónka-Riviéra a Trenčianska-Hraničná.

Trolejbusová trať Trenčianska-Hraničná má spojiť stred mesta a okrajovú časť smerom do Vrakune. Keďže v tomto úseku je vybudovaná len časť trolejbusovej trate s priamym spojením mesta a Vrakune, je potrebné dobudovať ďalší smer. "Trolejbusová trať Trenčianska-Hraničná nadviaže na vybudovanú trať na Trenčianskej a spojí ju s Hraničnou. Tak sa zlepší priechodnosť daného smeru," píše sa v zámere národného projektu predloženého v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020. V rámci projektu sa má predĺžiť existujúca trolejbusová trať na ulici Trenčianska smerom k ulici Bajkalská až po existujúcu trať na Prievozskej ulici. Celkovo má ísť o 3,5 kilometra novej jednostopovej trate. Celkové oprávnené výdavky projektu sú na úrovni 5,8 milióna eur.
V rámci projektu novej trolejbusovej trate autobusová stanica – nová budova SND plánuje Bratislava vybudovať a predĺžiť trolejbusovú trať na ulici Karadžičova a Mlynské nivy smerom na ulicu Dostojevského rad s následným odbočením vľavo do ulice Landererova a odbočením vpravo do ulice Olejkárska, s pokračovaním po ulici Pribinova a zokruhovaním cez ulicu Krupkova. Pôjde zhruba o dva kilometre novej trate. Pri projekte novej trolejbusovej trate Bulharská - Galvaniho je aj predĺženie existujúcej trolejbusovej trate na Trnávke po ulici Bulharská smerom k ulici Galvaniho s pokračovaním vpravo po ulici Galvaniho až k nákupnému centru Avion. "Pre hybridné trolejbusy sa počíta s osadením natrolejovacieho zariadenia, čo umožní predĺžiť túto linku až na bratislavské letisko bez potreby vybudovania trakčného vedenia," uvádza sa v zámere s tým, že pôjde o 2,8 kilometra jednostopej novej trate a 0,95 kilometra modernizovanej jednostopej trate. Celkové oprávnené výdavky projektu sú zhruba sedem miliónov eur.
Cieľom projektu Hlavná stanica-Patrónka-Riviéra je prepojenie samostatnej trolejbusovej trate na sídlisku Dlhé diely so zvyšnou časťou trolejbusových tratí až po Hlavnú stanicu. Počíta sa s prepojením s existujúcou trolejbusovou traťou na križovatke Valašská – Mlynská dolina, ako aj v križovatke Pri Habánskom mlyne – Mlynská dolina, vrátane komplexnej modernizácie trolejbusovej trate v úseku Patrónka – Kramáre – Hlavná stanica. Nová trolejbusová trať Patrónka–Riviéra má viesť cez Karloveskú, Botanickú, Mlynskú dolinu, Pri Habánskom mlyne, Gaštanovú a Valašskú. Pôjde o 6,65 kilometra novej trate. Pri modernizácii trate v úseku Patrónka–Kramáre–Hlavná stanica bude 0,55 kilometra novej trate v obratisku Hlavná stanica a na uliciach Pražská a Šancova, 0,25 kilometra novej trate v odbočení zo Stromovej na Pražskú, 0,20 kilometra novej trate (doplnenie odbočení) v triangli Vlárska – Pod Krásnou hôrkou. Tri kilometre trate sa zmodernizuje v úseku Námestie Franza Liszta – Hlavná stanica, na uliciach Pražská a Šancova a 6,70 kilometra v úseku Patrónka – Kramáre. Celkové oprávnené výdavky projektu sú podľa predloženého zámeru národného projektu 21 miliónov eur.

AUTOR: © Zoznam/jh
ZDROJ: TASR

Komentáre k článku