20.07.2018

Mizerná kvalita našich ciest – predbehli nás chudobné štáty z Afriky

Hoci sa naše Slo­ven­sko môže pý­šiť nielen krás­ami prí­rody, aj inými pozoruhodnosťami, nepatrí k nim určite kvalita ciest.

Medzinárodné ekonomické fórum zverejnilo svetový rebríček kvality ciest. Pravidelne sleduje kva­litu as­faltu, množ­stvo vý­tl­kov, ne­rov­nosti na povrchu vozoviek a podobné parametre. Kvalita, alebo nekvalita ciest sa prejaví nielen po zime. keď na cesty útočia (v našich podmienkach) mrazy, sneh a ľad, ale aj v lete. Vtedy dávajú poriadne zabrať cestám zasa vysoké teploty a odhalia tak ďalšie nedostatky.

Radi sa porovnávame s okolitými krajinami, hlavne so susediacimi. Ťažko chápeme, ako môže byť taká kvalitná cestná sieť v Nemecku, či v Rakúsku. U nás sa však oveľa menej investuje do obnovy existujúcich ciest a výstavba nových je nekonečný príbeh.

Ako na tom naozaj sme, nielen v porovnaní z bezprostredne susediacimi krajinami, ale aj v rámci celosvetového rebríčka. Ten najnovší z dielne Me­dzi­ná­rod­ného eko­no­mic­kého fóra, berie do úvahy tiež vývoj a prípadné zlepšovanie (alebo aj zhoršovanie) stavu ciest. Súčasné poradie je zostavené z cel­kom 137 kra­jín ce­lého sveta. Z tohto pohľadu nie je potom naše umiestnenie možno až také zlé – Slovensko skončilo na 73. mieste.

Lenže je to už tesne za polovicou, teda v horšej časti rebríčka. Malo by to byť dostatočnou výstrahou pre zodpovedné orgány nášho štátu. Najmä preto, kto všetko je pred nami, kto nás dokázal predbehnúť.

Horšie totiž je, že nás okrem našich susedov kvalitou cestnej siete predbehli aj chudobné štáty  v Afrike! Skôr, ako sa dostaneme k celému rebríčku, najprv pohľad na umiestnenie okolitých, susediacich štátov:

Po­ra­die v rebríčku

Štát

Ohod­no­te­nie

9.

Ra­kúsko

6,0

62.

Ma­ďar­sko

4,1

65.

Poľ­sko

4,1

73.

Slo­ven­sko

4,0

74.

Česko

4,0

130.

Ukra­jina

2,4

Výsledok je na základe hodnotení, ktoré bolo od 1 bodu (naj­hor­šia cestná sieť) po 7 bo­dov (naj­lep­šie cesty). V ta­buľke je pri hodnotení aj gra­fický uka­zo­va­teľ, aký je trend vávoja kvality cestnej infraštruktúry. Teda či sa v sle­do­vanom ob­do­bí ( v rozmedzí rokov 2017-2018) kva­lita ciest zlep­šila, zhor­šila alebo zos­tala rovnaká.

No a ako to teda so Slovenskom vyzerá v celosvetovom hodnotení? Prvé tri miesta patria krajinám Spo­jené Arab­ské Emi­ráty, Sin­ga­pur a Švaj­čiar­sko. Me­dzi kra­jiny, ktoré v celosvetovom porovnaní patria medzi tie s najlepšími vo­zov­kami, patrí aj náš bezprostredný sused: Rakúsko. Z tejto krajiny by sme si mali vziať príklad, ako sa príkladne starať o povrch ciest. No ani také Ma­ďar­sko, alebo či Poľ­sko, ktoré na tom donedávna tiež nebolo najlepšie, by sme si mohli brať príklad.

Škoda len, že nás predbehli aj také krajiny, ako Chorvátsko (19.), Ek­vá­dor (29.), Turecko (30.), Na­mí­bia (31.), Rwanda (32.), Azer­baj­džan (36.), Svazijsko (39.), Al­bán­sko (57.), Keňa (60.), alebo Tadžikistan (70,).

Napriek tomu, že sa o Rusku hovorí ako o krajine s naj­hor­šími ces­tami, umiestnilo sa na celkom slušnom 114. mieste. Celkom na spodku ta­buľky sú krajiny Haiti, Kongo alebo Mau­re­tá­nia. Veríme, že tam by sme sa v hodnotení nechceli priblížiť. K dispozícii je celý reb­rí­ček s poradím 137 krajín sveta.


AUTOR: © Zoznam/Jozef Vydra
ZDROJ: re­ports.we­fo­rum.org

Komentáre k článku